top of page

VANLIGA FRÅGOR

VAD GÅR ATT BYGGA I TRÄ?

Nästan allt går att bygga i trä! KL-trä är ett byggmaterial som kan användas inom vitt skilda användningsområden. Idag används det främst till stomelement som väggar, bjälklag och tak. 

VAD ÄR FÖRDELARNA MED ATT BYGGA I KL-TRÄ?

Det finns många fördelar med att bygga i trä. Den miljömässiga hållbarhetsaspekten är den mest uppenbara. Men det finns många fler; en snabbare byggprocess och bättre boendemiljö, alla byggtekniska, ekonomiska och inte minst estetiska argument. Det har bra bärförmåga vid brand, bra värmeisoleringsförmåga och låg egenvikt, vilket medför lägre transport- och montagekostnader samt enklare grundkonstruktioner.

Med hjälp av modern CNC-teknik får man exakt tillskurna byggelement som passar perfekt ihop. Redan i fabriken kan elementen bearbetas för att anpassas till byggandets behov, vilket innebär effektiv produktion och kortare byggtider.

ÄR KL-TRÄ ETT HÅLLBART MATERIAL UR KONSTRUKTIONSSYNPUNKT?

KL-trä är faktiskt starkare än stål i förhållande till sin egen vikt. Flera skikt av hyvlat trä ligger korslagda med fiberriktningen i rät vinkel mot varandra, vilket ger en starkare och styvare träkonstruktion jämfört med massivt virke.

ÄR BYGGNADER I KORSLIMMAT TRÄ BRANDSÄKRA?

Brandsäkerheten i en byggnad av KL-trä är god. En massiv trästomme i kombination med flamsäkra beklädnadsmaterial ger bra brandskydd. KL-träskivor står emot både brand och hetta eftersom konstruktionen är tät och homogen.

HUR ÄR AKUSTIKEN I KL-TRÄHUS?

För att uppnå god ljudisolering konstrueras och byggs bjälklag och väggar med flera olika typer av material. Den mest effektiva metoden för att uppfylla ljudisoleringskrav i väggar är att använda dubbelväggskonstruktioner, exempelvis gipsväggar, akustikreglar och fyllning med mineralull. En bjälklagsplatta av KL-trä kan även kompletteras med undertak och övergolv. Det är också viktigt att se till att anslutningar och genomföringar mellan byggdelar och material inte överför ljud.

 

Med de här metoderna så upplever nästan alltid människorna som vistas i de färdiga byggnaderna att innemiljön får en behagligt dämpad akustik. Trämaterialet ger en skönare atmosfär och högre trivselfaktor än konventionella hus.

ÄR KL-TRÄ ETT HÅLLBART MATERIAL UR MILJÖSYNPUNKT?

Södra som är en av Timratecs samarbetspartners, har i oberoende studier visat att en stomme i KL-trä kan ha upp till 80 procent mindre påverkan på klimatet än en motsvarande i betong. Trä kan ersätta andra byggmaterial i många konstruktioner och ge samma funktionalitet och påtagligt minskad koldioxidbelastning.

HUR SKILJER TIMRATEC SIG FRÅN ANDRA AKTÖRER?

Vi är inte traditionella träkonstruktörer. Genom vår spjutspetskompetens vill vi göra det enklare att bygga snabbare, smartare och mer hållbart.

Träbyggandet är en viktig lösning på några av samhällsutvecklingens största utmaningar, men för att få fart på träbyggandet måste byggbranschen förändras i grunden. Därför kommer vi inte bara räkna och ge råd. Vi vill också stötta med utbildning och projektledning genom hela byggkedjan. 

VARFÖR FINNS DET SÅDAN BRIST PÅ KOMPETENS INOM KL-KONSTRUKTION?

Tidigare ingick inte konstruktion i KL-trä i kurserna på de eftergymnasiala utbildningarna, projektörer som dimensionerar och projekterar konstruktioner med KL-trä har därför behövt fördjupa sig på egen hand i ämnet.

Samtidigt görs fortfarande relativt få projekt med KL-trä, så det finns få konstruktörer som hunnit skaffa sig bred erfarenhet inom området. Vårt mål är att stärka kunskapen rent generellt och att samla den främsta kompetensen i vårt bolag. Därför utbildar vi både våra egna medarbetare och branschen, för att bredda kompetensen om hur man bygger i trä.

FAKTA TRÄ 

LIMTRÄ

Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä, där fiberriktningen går parallellt med längden. Med limträ utvidgas gränserna för träbyggnadsteknikens möjligheter. Det är formstabilt, lättbearbetat och motstår brand bättre än många andra material. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd och de kan dessutom tillverkas som krökta element. Materialet används i allt från pelare och balkar till takstolar och broar.

KORSLIMMAT TRÄ / KL-TRÄ

Det finns många namn på korslimmat trä: KL-trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP och flerskiktsskivor av trä, för att nämna några. I grunden är allt samma sak: skivor uppbyggda av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till element som kan utgör väggar, bjälklag, pelare, balkar mm.

OSLAGBAR HÅLLBARHET

Limträ och korslimmat trä har stora fördelar jämfört med betong, stål och murverk.

+   Transporteffektivt och lätt.

+   Kostnadseffektivt, lättbearbetat och snabbt att montera.

+   Utmärkt värmeisolering.

+   Byggmaterialet med lägst energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

+   Lagrar stora mängder koldioxid. 

+   Kräver mindre energi i byggprocessen och har hälften så stora utsläpp av klimatgaser jämfört med betong.

+   Naturligt, förnyelsebart, giftfritt, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart.

VI DRIVER DEN HÅLLBARA UTVECKLINGEN

Timratec är del av en komplett värdekedja för konstruktion, produktion och montering av byggnader i massivt korslimmat trä. Ett smart och konkurrenskraftigt sätt att effektivisera byggandet, förtäta storstäderna och bygga på höjden, från norr till söder.

Vi arbetar i nära samarbete med aktörer inom hela produktionskedjan för att optimera konstruktions- och byggmetoderna. Genom kontinuerlig utveckling i varje steg arbetar vi ständigt mot högre kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

VÅRA TJÄNSTER

SVERIGES LEDANDE EXPERTER PÅ TRÄKONSTRUKTION

Timratec är branschens spjutspets för industriell och effektivt träbyggande i stor skala. Hos oss finns kompetensen att förverkliga alla slags visioner i trä. Vi kan utforma, beräkna och modellera den bärande strukturen i projektet. Men också vägleda, ge affärsmässiga råd och ta fram allt som behövs för ett framgångsrikt genomförande.

HELHETSLÖSNING GENOM HELA PRODUKTIONSKEDJAN

Under vårt tak har vi samlat den främsta expertisen inom träkonstruktion. Genom att ha koll på hela produktionskedjan, så möjliggör vi snabb och kostnadseffektiv produktion och hög kvalitet – både arkitektoniskt och tekniskt.

01

VAD VI GÖR

Timratecs medarbetare är ledande experter på träkonstruktion – från första idé till färdigställt projekt. Vi utformar, beräknar och modellerar alla slags träkonstruktioner. Vi stöttar också med specialistråd, utbildning och projektledning genom hela byggkedjan.

02

HUR VI GÖR DET

Vi utmanar byggkonventionerna och effektiviserar byggbranschen. Genom kunskap och innovationer förändrar vi hur det byggda designas, konstrueras, byggs och förvaltas – vi möjliggör träbyggandet som lösning på samhällsutvecklingens största utmaningar.

03

VARFÖR VI GÖR DET

Vi vill flytta fram gränserna för träbyggandet.

VI HJÄLPER DIG ATT BYGGA I TRÄ

– SÅ DU KAN BYGGA MED STOLTHET.

VÅRA TJÄNSTER

+    Byggnadskonstruktion

+    Hållfasthetsberäkning

+    Rådgivning

+    Förstudie

+    Projektledning

+    Utbildning

+    Teknisk utveckling

+    Klimatberäkning

bottom of page